Canadian Ski Patrol – Yukon Zone

Mailing Address: 4061 4th Ave, Whitehorse, YT  Y1A 1H1
Website: www.skipatrol.ca

President, Debra Jonasson: djonasson@northwestel.net
Tim Sellars: 
668.6095 (h), 667-8118 (w), rtsellars@northwestel.net